"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้"

นายโอภาส  ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นางรัตติยา  สวัสดี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒
 
นางสาวกัญญา  มาโนชนฤมล
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
FONTSIZE
สตส.ชลบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์หมู่บ้านกรีนวิลล์บีช จำกัด

วันที่ 26 ก.ย. 2563

       วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 นางสาวกัญญา มาโนชนฤมล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ กลิ่นประเสริฐ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์หมู่บ้านกรีนวิลล์บีช จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีนายประสงค์ ลีนะวัต ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ สโมสรหมู่บ้านกรีนวิลล์บีช จำกัด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
       โดยสหกรณ์ดำเนินธุรกิจให้บริการเพียงด้านเดียว ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิประจำปี 0.11 ล้านบาท มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 2.14 ล้านบาท ณ วันสิ้นปี มีสมาชิกคงเหลือ จำนวน 31 ราย

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี  4/5  ถนนสุรศักดิ์ 2  ตำบลศรีราชา  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20110 

โทร. 0 3832 2482   โทรสาร 0 3832 2538  Hotline 30490