"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้"

นายโอภาส  ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นางรัตติยา  สวัสดี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒
 
นางสาวกัญญา  มาโนชนฤมล
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
FONTSIZE
สตส.ชลบุรี ร่วมประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ผ่านระบบ Application Zoom

วันที่ 24 ก.ย. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 นางสาวกัญญา มาโนชนฤมล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี มอบหมายให้นางสาวรุ่งอรุณ ยามดีเลิศ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี  4/5  ถนนสุรศักดิ์ 2  ตำบลศรีราชา  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20110 

โทร. 0 3832 2482   โทรสาร 0 3832 2538  Hotline 30490