"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้"

นายโอภาส  ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นางรัตติยา  สวัสดี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒
 
นางสาวกัญญา  มาโนชนฤมล
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
FONTSIZE
สตส.ชลบุรี ลงพื้นที่ติดตามการบันทึกบัญชีรับ จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ และตรวจเยี่ยมดูแลเกษตรกรในพื้นที่อำเภอศรีราชา

วันที่ 21 ก.ย. 2563

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 นางสาวกัญญา มาโนชนฤมล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี มอบหมายให้นางสาววัลลภาภรณ์ ศิริเพิ่มพูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามการบันทึกบัญชีรับ จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมดูแลเกษตรกรในพื้นที่อำเภอศรีราชา จำนวน 2 ราย คือ นางสุมาลี ชื่นศิริ และนางฟู รุ่งโรจน์ ณ บ้านนางสุมาลี ชื่นศิริ หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และเพื่อหาเกษตรกรต้นแบบเพื่อได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัดชลบุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี  4/5  ถนนสุรศักดิ์ 2  ตำบลศรีราชา  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20110 

โทร. 0 3832 2482   โทรสาร 0 3832 2538  Hotline 30490