"ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้"

นายโอภาส  ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
นางรัตติยา  สวัสดี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒
 
นางสาวกัญญา  มาโนชนฤมล
หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
FONTSIZE
สตส.ชลบุรี ร่วมประชุมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

วันที่ 22 ก.ย. 2563

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 นางสาวกัญญา มาโนชนฤมล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี มอบหมายให้นางพรทิพย์ ใหม่จู เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ กลิ่นประเสริฐ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมประชุมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่ จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รวมทั้งจัดหาตลาดรองรับผลผลิตของสมาชิกไปจำหน่าย รับทราบปัญหา และอุปสรรคของเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งสอนแนะการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อสร้างวินัยทางการเงิน และรู้ต้นทุนในการประกอบอาชีพ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอหนองใหญ่ (คสช.) จํากัด อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี  4/5  ถนนสุรศักดิ์ 2  ตำบลศรีราชา  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20110 

โทร. 0 3832 2482   โทรสาร 0 3832 2538  Hotline 30490